strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Regulamin

Start » O nas » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG INFORMACYJNYCH SYSTEMU BIBLIOTECZNO–INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGóLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przepisy wprowadzające

Przepisy wprowadzające

§ 1

 1. Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje we wszystkich jednostkach tworzących system biblioteczno informacyjny Politechniki Warszawskiej
 2. W Regulaminie przyjęto następujące znaczenia dla określeń:
  1. biblioteka - jednostka Systemu Biblioteczno-Informacyjnego PW;
  2. biblioteka specjalistyczna - biblioteka wchodząca w skład wydziału, instytutu, katedry, zakładu, lub innej jednostki organizacyjnej PW;
  3. BG PW - Biblioteka Główna PW wraz z filiami i punktami bibliotecznymi;
  4. blokada konta bibliotecznego - wstrzymanie świadczenia usług: zamawiania, wypożyczania i przedłużania terminów zwrotów dokumentów bibliotecznych oraz zdalnego (spoza terenu PW) dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych;
  5. Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek PW - wspólny katalog BG PW oraz bibliotek specjalistycznych, funkcjonujący w zintegrowanym systemie bibliotecznym;
  6. dokument biblioteczny - publikacja wydana w dowolnej formie (druk, wersja elektroniczna, mikroformy) oraz materiał niepublikowany; przechowywany i/lub udostępniany w bibliotece lub za jej pośrednictwem, na zasadach określonych w Regulaminie;
  7. dokument uprawniający do korzystania z biblioteki - Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS), Elektroniczna Legitymacja Doktoranta (ELD), Elektroniczna Legitymacja Pracownicza - wydane przez PW, karta biblioteczna - wydana przez bibliotekę PW;
  8. karta biblioteczna - dokument uprawniający do korzystania z biblioteki wydany przez bibliotekę PW;
  9. kierownik biblioteki - osoba sprawująca nadrzędną funkcję zarządczą w bibliotece: dyrektor BG PW lub kierownik biblioteki specjalistycznej;
  10. konto biblioteczne - dane osobowe użytkownika biblioteki, jego uprawnienia w zintegrowanym systemie bibliotecznym, bieżące zamówienia, aktualny stan wypożyczeń dokumentów bibliotecznych oraz historia transakcji wypożyczeń/zwrotów i opłat za niedotrzymane terminy zwrotu;
  11. likwidacja konta bibliotecznego - usunięcie konta ze zintegrowanego systemu bibliotecznego, w tym uprawnień użytkownika;
  12. limit wypożyczeń - maksymalna liczba dokumentów bibliotecznych możliwa do wypożyczenia poza bibliotekę;
  13. macierzysta biblioteka specjalistyczna - biblioteka specjalistyczna wchodząca w skład jednostki organizacyjnej PW, w której użytkownik odbywa studia lub pracuje;
  14. opłata specjalna - opłata za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów bibliotecznych;
  15. przedłużenie (prolongata) terminu zwrotu - zmiana terminu zwrotu wypożyczonego dokumentu przed upływem wyznaczonej daty;
  16. rezerwacja - zarejestrowanie zamówienia na dokument wypożyczony przez innego użytkownika; oznacza ustawienie się w kolejce do pierwszego wolnego egzemplarza tego dokumentu w wybranej przez użytkownika lokalizacji;
  17. SBI PW - System Biblioteczno-Informacyjny Politechniki Warszawskiej - Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne działające w Uczelni, zwany dalej „Systemem” lub „SBI PW”;
  18. SWW - System Wypożyczeń Warszawskich BiblioWawa - usługa wypożyczeń zbiorów drukowanych oferowana w ramach międzyuczelnianej umowy podpisanej przez warszawskie uczelnie wyższe;
  19. typ uprawnień użytkownika - określenie zakresu uprawnień użytkownika do korzystania ze zbiorów bibliotecznych (np. prawo do wypożyczeń poza bibliotekę, limit wypożyczeń, prawo do korzystania z zasobów elektronicznych);
  20. USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów PW - system informatyczny służący do zarządzania tokiem studiów w PW;
  21. użytkownik – osoba/instytucja korzystająca z biblioteki na zasadach określonych w Regulaminie;
  22. wolny dostęp - wyznaczona przestrzeń w bibliotece, w której użytkownik może samodzielnie wybrać dokumenty biblioteczne z półek;
  23. Wolny Dostęp BG PW - przestrzeń w Bibliotece Głównej PW (w Gmachu Głównym) obejmująca trzy piętra: II, IIA, III;
  24. wypożyczenie - udostępnienie dokumentu bibliotecznego poza bibliotekę lub na miejscu;
  25. WMB - wypożyczenie międzybiblioteczne - sprowadzenie i udostępnienie dokumentu z innych bibliotek na zamówienie uprawnionego użytkownika lub wypożyczenie dokumentu bibliotecznego ze zbiorów własnych innym bibliotekom;
  26. zamówienie - wskazanie w zintegrowanym systemie bibliotecznym lub na rewersie drukowanym, dokumentu bibliotecznego, który użytkownik zamierza wypożyczyć poza bibliotekę, lub z którego zamierza skorzystać na miejscu w bibliotece;
  27. zintegrowany system biblioteczny - system elektroniczny, którego elementami są: Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek PW oraz baza kont bibliotecznych.
 3. Aktualna lista bibliotek, działających w zintegrowanym systemie bibliotecznym Uczelni, jest dostępna na stronie internetowej Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.

Dane osobowe

Dane osobowe

§ 2

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników zawarta jest w klauzuli informacyjnej, stanowiącej Załącznik 7 - Klauzula informacyjna dla użytkownika zintegrowanego systemu bibliotecznego.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych i adresowych. Zmiany należy zgłaszać w:
  1. dziekanacie (dotyczy użytkowników określonych w § 4 ust. 2 pkt 1, 3-6),
  2. bibliotece (dotyczy użytkowników określonych w § 4 ust. 2 pkt 2, 7-13).

Odpłatność

Odpłatność

§ 3

 1. Korzystanie ze zbiorów i usług bibliotek w ramach Systemu jest bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Biblioteki SBI PW mogą pobierać opłaty za:
  1. niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów bibliotecznych;
  2. wytworzenie zamówionych kopii reprograficznych, cyfrowych oraz wydruków komputerowych;
  3. usługi informacyjne realizowane na zamówienie użytkowników spoza Uczelni;
  4. obsługę wypożyczeń międzybibliotecznych realizowanych na potrzeby instytucji zagranicznych.
 3. Rodzaje i wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 określa:
  1. dla BG PW - cennik zatwierdzony przez Rektora na wniosek dyrektora Biblioteki Głównej;
  2. dla bibliotek specjalistycznych - kierownik jednostki organizacyjnej PW, w której biblioteka funkcjonuje.

II. Konto biblioteczne

II. KONTO BIBLIOTECZNE

Warunki użytkowania konta bibliotecznego

Warunki użytkowania konta bibliotecznego

§ 4

 1. W bibliotekach objętych zintegrowanym systemem bibliotecznym użytkownik ma prawo tylko do jednego konta bibliotecznego.
 2. Konto biblioteczne w zintegrowanym systemie bibliotecznym mogą posiadać:
  1. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w PW;
  2. pracownicy PW niebędący nauczycielami akademickimi;
  3. doktoranci PW;
  4. studenci PW;
  5. studenci z wymiany międzyuczelnianej;
  6. uczestnicy studiów podyplomowych PW;
  7. osoby o statusie emerytowanego profesora Politechniki Warszawskiej - Professor Emeritus;
  8. emerytowani pracownicy i renciści PW;
  9. osoby formalnie niezwiązane z Uczelnią, ale o udokumentowanej działalności w PW (np. pracownicy innych instytucji naukowych przebywający czasowo w PW, doktoranci, którzy nie są uczestnikami studiów doktorskich PW), na podstawie wniosku o założenie konta bibliotecznego, którego wzór stanowi Załącznik 2 - Wniosek o założenie konta bibliotecznego;
  10. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
  11. instytucje w ramach WMB;
  12. użytkownicy indywidualni spoza PW, których uprawnienia wynikają z umowy SWW lub innych umów z PW;
  13. użytkownicy korzystający ze zbiorów na miejscu, na podstawie deklaracji zapisu, której wzór stanowi Załącznik 1 - Deklaracja zapisu.
 3. Konta biblioteczne użytkowników określonych w ust. 2 pkt 1, 3-6, zakładane są w wyniku automatycznej (raz na dobę) synchronizacji danych z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów PW (USOS). Konta zakładane automatycznie wymagają aktywacji. Do aktywacji konta bibliotecznego tych grup użytkowników uprawnia aktualna:
  1. Elektroniczna Legitymacja Studencka;
  2. Elektroniczna Legitymacja Doktoranta;
  3. karta uczestnika studiów podyplomowych wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;
  4. Elektroniczna Legitymacja Pracownika PW lub dokumenty potwierdzające zatrudnienie w PW (dokument wydany/potwierdzony przez jednostkę organizacyjną PW) i tożsamość;
  5. karta wznowienia studiów wraz z Elektroniczną Legitymacją Studencką/ Elektroniczną Legitymacją Doktoranta.
 4. Do założenia i aktywacji konta bibliotecznego użytkowników określonych w ust. 2 pkt 2, 7-13 uprawnia aktualny/a:
  1. Elektroniczna Legitymacja Pracownika PW lub dokumenty potwierdzające zatrudnienie w PW (dokument wystawiony/potwierdzony przez jednostkę organizacyjną PW) i tożsamość;
  2. dokument potwierdzający status słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;
  3. legitymacja emeryta PW lub legitymacja rencisty PW;
  4. legitymacja lub inny dokument uprawniający do korzystania z biblioteki w macierzystej instytucji, z którą PW zawarła umowę obejmującą świadczenie usług bibliotecznych;
  5. deklaracja o współpracy w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych, stanowiąca Załącznik 6 - Deklaracja współpracy w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych;
  6. wniosek o założenie konta bibliotecznego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dotyczy osób określonych w ust. 2 pkt 10);
  7. dokument potwierdzający tożsamość - dla osób korzystających z biblioteki na miejscu.
 5. Konto biblioteczne jest aktywne przez okres zgodny z:
  1. datą ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/ datą ważności Elektronicznej Legitymacji Doktoranta/datą końca umowy w systemie USOS dla użytkowników określonych w ust. 2 pkt 1, 3-6;
  2. okresem ważności konta określonym w ust. 8 dla pozostałych grup użytkowników.
 6. Przedłużenie ważności konta bibliotecznego dokonywane jest:
  1. automatycznie, zgodnie z datą ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/ datą ważności Elektronicznej Legitymacji Doktoranta/datą końca umowy w systemie USOS;
  2. po okazaniu dokumentu potwierdzającego aktualne uprawnienia użytkownika do aktywowania konta (ust. 3-4).
 7. W zintegrowanym systemie bibliotecznym użytkownicy posiadają następujące typy uprawnień:
  1. C - prawo do korzystania na miejscu ze zbiorów (z pominięciem dokumentów bibliotecznych wymienionych w § 10 ust. 5), w tym udostępnianych dokumentów elektronicznych;
  2. W - prawo do wypożyczania dokumentów bibliotecznych poza bibliotekę (z pominięciem dokumentów bibliotecznych wymienionych w § 13 ust. 7); biblioteki specjalistyczne mogą stosować dodatkowe regulacje dotyczące wypożyczeń poza bibliotekę;
  3. E – prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych z dowolnego komputera;
  4. M - prawo do korzystania z usług wypożyczalni międzybibliotecznej BG PW, w zakresie sprowadzania dokumentów z bibliotek krajowych i zagranicznych;
  5. R - prawo do wypożyczeń dokumentów bibliotecznych z innych instytucji warszawskich w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (z wyłączeniem SWW);
  6. S - prawo do wypożyczania dokumentów bibliotecznych w ramach SWW.
 8. Uprawnienia poszczególnych grup użytkowników, limit wypożyczeń poza bibliotekę oraz maksymalny jednorazowy okres ważności konta bibliotecznego zawiera tabela 1, z zastrzeżeniem ust. 9.

  Tabela 1 - uprawnienia grup użytkownikówTabela 1

  Lp.Typ użytkownikaTypy uprawnień (ust. 7)Limit wypożyczeń poza bibliotekę w zintegrowanym systemie bibliotecznymMaks. jednorazowy okres prolongaty / ważności konta
  1. Pracownicy PW - nauczyciele akdemiccy C,W,E,M,R,S 50 egz. zgodnie z datą końca umowy w systemie USOS
  2. Pracownicy PW niebędący nauczycielami akademickimi C,W,E,M,R,S 15 egz. 3 lata
  3. Doktoranci PW C,W,E,M,R,S 20 egz. zgodnie z datą ważności ELD w systemie USOS
  4. Studenci PW C,W,E,M,R,S 20 egz. zgodnie z datą ważności ELS w systemie USOS
  5. Studenci z wymiany międzyuczelnianej C,W,E,M 10 egz. zgodnie z datą ważności ELS w systemie USOS
  6. Uczestnicy studiów podyplomowych PW C,W,E,M,R,S 5 egz. zgodnie z datą ważności ELS w systemie USOS
  7. Professor Emeritus C,W,E,M,R,S 50 egz. bezterminowy
  8. Emerytowani pracownicy i renciści PW C,W,E,M 15 egz. 2 lata
  9. Osoby formalnie nie związane z PW, ale o udokumentowanej działalności w PW C,W,E 3 egz. 1 rok
  10. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku C,W 3 egz. 1 semestr
  11. Instytucje w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych C,W 10 egz. 1 rok
  12. Użytkownicy indywidualni spoza PW w ramach SWW lub innych umów z PW C,W 3 egz. 1 rok
  13. Użytkownicy na miejscu C   1 rok
 9. Studenci, odbywający studia w PW równocześnie na więcej niż jednym kierunku, mają zwiększony limit wypożyczeń do 50 egzemplarzy.
 10. Użytkownikom, którzy nie uzyskali zgody na korzystanie z BG PW lub bibliotek specjalistycznych, przysługuje, w terminie 7 dni, prawo do odwołania się:
  1. w przypadku BG PW - do dyrektora Biblioteki Głównej PW a następnie do Rektora PW; lub
  2. w przypadku biblioteki specjalistycznej - do kierownika biblioteki specjalistycznej, a następnie do kierownika jednostki organizacyjnej PW, w ramach której funkcjonuje biblioteka specjalistyczna.
 11. Biblioteki specjalistyczne, mogą stosować dodatkowe regulacje odnoszące się do specyfiki pracy danej jednostki dotyczące: określenia grup użytkowników uprawnionych do korzystania z biblioteki, limitów wypożyczeń, terminu maksymalnej prolongaty ważności konta. Regulacje te zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej PW, w której biblioteka funkcjonuje.

Aktywacja konta bibliotecznego

Aktywacja konta bibliotecznego

§ 5

 1. Konto biblioteczne w zintegrowanym systemie bibliotecznym może być aktywowane:
  1. online - dotyczy użytkowników określonych w § 4 ust. 2 pkt 1, 3-6;
  2. po zgłoszeniu się użytkownika do biblioteki i okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia, zgodnie z § 4 ust. 3-4.
 2. Aktywacja konta bibliotecznego online obejmuje wprowadzenie indywidualnego hasła logowania.
 3. Wraz z aktywacją konta użytkownik przyjmuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Dokument uprawniający do korzystania z biblioteki

Dokument uprawniający do korzystania z biblioteki

§ 6

 1. Do identyfikacji użytkownika w zintegrowanym systemie bibliotecznym oraz w pomieszczeniach biblioteki służy dokument uprawniający do korzystania z biblioteki.
 2. Dokumentu uprawniającego do korzystania z biblioteki nie wolno odstępować innym osobom.
 3. Właściciel dokumentu uprawniającego do korzystania z biblioteki może, na czas określony, udzielić innej osobie pełnomocnictwa do wypożyczenia dokumentów bibliotecznych na jego konto biblioteczne po złożeniu pełnomocnictwa w BG PW, którego wzór stanowi Załącznik 3 - Pełnomocnictwo do wypożyczenia dokumentów bibliotecznych.
 4. O zagubieniu lub zniszczeniu karty bibliotecznej lub innego dokumentu uprawniającego do korzystania z biblioteki należy niezwłocznie powiadomić bibliotekę (osobiście, telefonicznie, e-mailem). Za szkody wynikające z niedopełnienia tego zobowiązania odpowiada użytkownik. Duplikat karty bibliotecznej można otrzymać po złożeniu pisemnego oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 4 - Oświadczenie o zagubieniu karty bibliotecznej.

Blokada konta bibliotecznego

Blokada konta bibliotecznego

§ 7

 1. Blokada konta bibliotecznego następuje:
  1. jeśli użytkownik posiada egzemplarze z przekroczonym terminem zwrotu z:
   1. BG PW,
   2. bibliotek specjalistycznych działających w zintegrowanym systemie bibliotecznym,
   3. bibliotek specjalistycznych niedziałających w zintegrowanym systemie bibliotecznym, o ile przekażą, do BG PW oraz pozostałych bibliotek specjalistycznych, informację o niezwróceniu dokumentów bibliotecznych w terminie,
   4. innych bibliotek (poza PW), z której użytkownik ma prawo korzystać na podstawie tego Regulaminu;
  2. jeśli suma naliczonych opłat specjalnych na koncie bibliotecznym przekroczy 5 złotych;
  3. po upływie terminu ważności konta bibliotecznego określonego w § 4 ust. 8, o ile użytkownik nie przedstawił wcześniej dokumentu uprawniającego go do dalszego korzystania z biblioteki lub w przypadku, gdy biblioteka nie otrzymała takich danych z innego źródła (np. z systemu USOS);
  4. po skreśleniu z listy studentów;
  5. po ustaniu stosunku pracy;
  6. po uregulowaniu zobowiązań wobec bibliotek PW w związku z ustaniem stosunku pracy lub zakończeniem studiów;
  7. po zgłoszeniu ustania uprawnień do korzystania z instytucji macierzystej (dotyczy użytkowników określonych w § 4 ust. 2 pkt 12);
  8. jeśli użytkownik naruszył przepisy Regulaminu określone w § 21.
 2. Blokada określona w ust. 1 pkt 1 trwa do chwili zwrotu wszystkich egzemplarzy we wszystkich bibliotekach wymienionych w tym punkcie.
 3. Blokady określone w ust. 1 pkt 2-7 trwają do chwili:
  1. uregulowania naliczonych opłat specjalnych; lub
  2. przedstawienia przez użytkownika pracownikowi biblioteki dokumentu uprawniającego do dalszego korzystania z biblioteki; lub
  3. otrzymania informacji z innego źródła (np. z systemu USOS);
  4. przedstawienia pracownikowi biblioteki decyzji o wznowieniu studiów.
 4. Blokada określona w ust. 1 pkt 8 trwa do chwili wygaśnięcia decyzji o czasowym pozbawieniu uprawnień do korzystania z bibliotek PW.
 5. Użytkownik ma bieżący dostęp przez Internet do informacji o stanie swojego konta bibliotecznego, w tym o dacie ważności konta, aktualnym stanie wypożyczeń, bieżących zamówieniach i rezerwacjach oraz o naliczonych opłatach specjalnych. Biblioteka PW nie ma obowiązku przesyłania indywidualnych powiadomień o stanie konta bibliotecznego.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania stanu swojego konta bibliotecznego, regulowania należnych zobowiązań oraz niezwłocznego zgłaszania jakichkolwiek nieprawidłowości.

Zamknięcie konta bibliotecznego

Zamknięcie konta bibliotecznego

§ 8

 1. Zamknięcie konta bibliotecznego jest możliwe, gdy użytkownik:
  1. zwróci wypożyczone dokumenty biblioteczne i rewersy na wypożyczenia międzybiblioteczne;
  2. uiści wszystkie naliczone opłaty specjalne;
  3. rozliczy zobowiązania w ramach SWW i umów PW z innymi instytucjami.
 2. W celu zamknięcia konta bibliotecznego użytkownik może uzyskać potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec bibliotek PW:
  1. w systemie USOSweb (dotyczy jednostek organizacyjnych PW, które obsługują elektroniczną obiegówkę);
  2. na karcie obiegowej w bibliotece.
 3. W celu zamknięcia konta bibliotecznego użytkownicy wymienieni w § 4 ust. 2 pkt 9, 11-13 powinni zgłosić ten fakt do biblioteki PW.

III. Udostępnianie zbiorów

III. UDOSTĘPNIANIE ZBIORóW

Formy udostępniania zbiorów

Formy udostępniania zbiorów

§ 9

 1. Biblioteki SBI PW udostępniają swoje zbiory:
  1. na miejscu;
  2. poza bibliotekę - osobom posiadającym aktywne konto biblioteczne i uprawnienia do wypożyczeń na zewnątrz (typ uprawnień W);
  3. poza bibliotekę - instytucjom – w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;
  4. w sieci komputerowej PW lub zdalnie, z dowolnego komputera, jeśli użytkownik ma uprawnienia do korzystania z tej usługi (typ uprawnień E).
 2. Sposób udostępniania zbiorów, przekazanych w depozyt do bibliotek PW, określają warunki umów depozytowych, o których użytkownicy są informowani odrębnie.

Udostępnianie na miejscu

Udostępnianie na miejscu

§ 10

 1. Ze zbiorów biblioteki na miejscu mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Użytkownicy są zobowiązani do okazania, na wniosek pracownika biblioteki, dokumentu uprawniającego do korzystania z biblioteki.
 2. Na miejscu można korzystać z dokumentów bibliotecznych:
  1. zlokalizowanych w czytelniach i magazynach z wolnym dostępem, dokumentów udostępnianych w Internecie oraz własnych materiałów;
  2. zlokalizowanych w magazynach zamkniętych po złożeniu zamówienia
  3. drukowanych sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;
  4. zlokalizowanych w kolekcji Oddziału Zbiorów Specjalnych i Tworzenia Zasobów Cyfrowych BG PW na następujących zasadach:
   1. po okazaniu aktualnego dokumentu uprawniającego do korzystania z biblioteki,
   2. liczba jednorazowo udostępnianych użytkownikowi dokumentów bibliotecznych z tej kolekcji jest ograniczona do 3,
   3. oryginały dokumentów bibliotecznych szczególnie chronionych są udostępniane za zgodą kierownika Oddziału Zbiorów Specjalnych i Tworzenia Zasobów Cyfrowych, na podstawie wypełnionego rewersu,
   4. kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych i Tworzenia Zasobów Cyfrowych, ze względu na stan techniczny dokumentu, może odmówić udostępnienia oryginału, lub zaproponować udostępnienie jego kopii.
 3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu jest możliwe wyłącznie w wyznaczonych lokalizacjach.
 4. W odniesieniu do zasobów wymienionych w ust. 2 pkt 2-3 użytkownik jest zobowiązany do pozostawienia dyżurnemu pracownikowi biblioteki, na czas udostępniania, dokumentu uprawniającego do korzystania z biblioteki.
 5. Prace dyplomowe studentów PW podlegają udostepnieniu, o ile autor udzielił zgody zawartej w oświadczeniu studenta w przedmiocie udzielenia licencji Politechnice Warszawskiej.
 6. Udostępnieniu nie podlegają następujące dokumenty biblioteczne:
  1. dokumenty biblioteczne oznaczone statusem „archiwalny”;
  2. dokumenty biblioteczne w złym stanie technicznym.

Udostępnianie na zasadach wolnego dostępu

Udostępnianie na zasadach wolnego dostępu

§ 11

 1. Udostępnianie na zasadach wolnego dostępu odbywa się w następujący sposób:
  1. użytkownik samodzielnie wyszukuje i przenosi dokumenty biblioteczne w obrębie wyznaczonej przestrzeni biblioteki;
  2. użytkownik korzysta z wyszukanych dokumentów bibliotecznych na miejscu lub je wypożycza poza bibliotekę;
  3. użytkownik pozostawia wykorzystane dokumenty biblioteczne w wyznaczonych do tego celu miejscach, nie odkładając ich samodzielnie na półkę.
 2. Dokumenty biblioteczne zlokalizowane w Wolnym Dostępie BG PW nie podlegają zamawianiu. Możliwa jest ich rezerwacja, jeśli są wypożyczone przez innego użytkownika.
 3. Biblioteki specjalistyczne mogą stosować dodatkowe regulacje odnoszące się do udostępniania na zasadach wolnego dostępu, zgodnie ze specyfiką zbiorów danej jednostki.

Zamawianie dokumentów bibliotecznych

Zamawianie dokumentów bibliotecznych

§ 12

 1. Dokumenty biblioteczne zlokalizowane w magazynach zamkniętych podlegają zamawianiu.
 2. Użytkownik może złożyć zamówienie:
  1. elektronicznie, w zintegrowanym systemie bibliotecznym, jeśli przy opisie egzemplarza dostępna jest opcja „Zamówienie”;
  2. na rewersie papierowym, jeśli:
   1. nie jest możliwe złożenie zamówienia w zintegrowanym systemie bibliotecznym (nie dotyczy egzemplarzy udostępnianych na zasadzie wolnego dostępu do zbiorów),
   2. egzemplarz nie jest zarejestrowany w zintegrowanym systemie bibliotecznym.
 3. Zamówienie może być zrealizowane w dniu jego złożenia, o ile nastąpi nie później niż na pół godziny przed zamknięciem biblioteki.
 4. Zamówione do wypożyczenia dokumenty biblioteczne czekają na odbiór do czasu zgłoszenia się zamawiającego, nie dłużej niż:
  1. 4 dni robocze od dnia realizacji zamówienia;
  2. 12 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia – dotyczy wyłącznie studentów studiów niestacjonarnych PW i uczestników studiów podyplomowych z PW.
 5. Miejsce odbioru zamówionego dokumentu określone jest w zintegrowanym systemie bibliotecznym lub wskazane przez pracownika biblioteki przy przyjmowaniu zamówienia na rewersie papierowym.

Wypożyczanie poza bibliotekę

Wypożyczanie poza bibliotekę

§ 13

 1. Okres wypożyczenia dokumentu bibliotecznego wyznaczają następujące zasady:
  1. podstawowy okres wypożyczenia jest określony dla każdego egzemplarza w zintegrowanym systemie bibliotecznym;
  2. rzeczywisty okres wypożyczenia nie może być dłuższy niż termin ważności konta bibliotecznego;
  3. dla wypożyczeń międzybibliotecznych maksymalnym okresem wypożyczenia jest 60 dni.
 2. Dokument biblioteczny, który został zakupiony przez osobę uprawnioną do posiadania konta bibliotecznego ze środków na pracę naukową (np. badawczą, wdrożeniową, projekt) i przekazany do zarejestrowania w bibliotece, może być jednorazowo wypożyczony na okres równy terminowi realizacji tej pracy. Po jego upływie, okres kolejnego wypożyczenia jest równy podstawowemu okresowi wypożyczenia, określonemu w zintegrowanym systemie bibliotecznym.
 3. Kierownik biblioteki, w uzasadnionych przypadkach, może:
  1. zastrzec wcześniejszy termin zwrotu w momencie wypożyczenia;
  2. wystąpić o zwrot wypożyczonych dokumentów przed upływem wyznaczonego terminu.
 4. Użytkownik może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonego dokumentu, pod warunkiem, że dokument ten nie jest zamówiony przez innego czytelnika. Prolongaty można dokonać:
  1. jednorazowo na okres nie dłuższy niż podstawowy okres wypożyczenia, określony dla danego egzemplarza w zintegrowanym systemie bibliotecznym; okres przedłużenia liczony jest od dnia, w którym dokonano prolongaty;
  2. w zintegrowanym systemie bibliotecznym samodzielnie lub za pośrednictwem pracownika biblioteki, bez konieczności okazywania egzemplarza, zgodnie z limitami przyjętymi w danej bibliotece. Kolejne przedłużenie, po wykorzystaniu limitu, wymaga okazania egzemplarza w bibliotece, w której użytkownik dokonał wypożyczenia. W BG PW możliwe jest trzykrotne przedłużenie terminu zwrotu, z wyłączeniem wypożyczeń międzybibliotecznych.
 5. Prolongacie nie podlegają dokumenty, których termin wypożyczenia określony w zintegrowanym systemie bibliotecznym jest krótszy niż 7 dni.
 6. Wypożyczenie dokumentu bibliotecznego szczególnie cennego, tj. zarejestrowanego w inwentarzu środków trwałych Uczelni lub unikalnego ze względu na inne cechy, w zależności od lokalizacji dokumentu, wymaga zgody dyrektora BG PW lub kierownika biblioteki specjalistycznej oraz podpisania umowy, której wzór stanowi Załącznik 5 - Umowa wypożyczenia dokumentu o szczególnej wartości.
 7. Poza bibliotekę nie wypożycza się:
  1. dokumentów bibliotecznych oznaczonych statusem: „archiwalny”, „w czytelni”, „na miejscu”, „zamów do czytelni”, „zamów do BG Czasopisma”, „użytek służbowy”, „zastrzeżona”;
  2. zbiorów specjalnych (ikonografii, norm, map, rękopisów, dokumentów tworzących księgozbiór historyczny);
  3. dokumentów sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;
  4. gazet;
  5. dokumentów na prawach rękopisu, w tym prac dyplomowych;
  6. prac doktorskich;
  7. mikroform;
  8. dokumentów bibliotecznych z dużą liczbą tablic, map i rycin oraz tek z luźnymi kartami.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. samodzielnego monitorowania terminu zwrotu wypożyczonego dokumentu oraz jego oddania przed upływem wyznaczonej daty;
  2. zwrócenia dokumentu bibliotecznego wypożyczonego poza bibliotekę w miejscu, w którym dokonał wypożyczenia.

Niedotrzymanie terminu zwrotu dokumentu bibliotecznego

Niedotrzymanie terminu zwrotu dokumentu bibliotecznego

§ 14

 1. Niedotrzymanie terminu zwrotu dokumentu bibliotecznego powoduje blokadę konta do czasu uregulowania powstałych zobowiązań oraz naliczenie opłaty specjalnej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.
 2. Niedotrzymanie terminu zwrotu dokumentu bibliotecznego, wypożyczonego w dowolnej bibliotece, powoduje blokadę konta w każdej bibliotece SBI PW, z której użytkownik korzysta na podstawie Regulaminu.

Zagubienie lub zniszczenie dokumentu bibliotecznego

Zagubienie lub zniszczenie dokumentu bibliotecznego

§ 15

 1. W razie zagubienia lub zniszczenia udostępnionego dokumentu bibliotecznego użytkownik jest zobowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz.
 2. Jeżeli dostarczenie identycznego egzemplarza jest niemożliwe, użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia, w ramach rekompensaty za poniesioną przez bibliotekę stratę, innego dokumentu lub dokumentów (o wartości zbliżonej do zagubionego) wskazanych przez pracownika biblioteki.
 3. Cena dokumentu stanowiącego rekompensatę poniesionej przez bibliotekę straty nie może przekraczać:
  1. dwukrotnej ceny na rynku księgarskim zagubionego/zniszczonego dokumentu bibliotecznego;
  2. dwukrotnej wartości średniej ceny zakupu dokumentów za ostatni rok, określonej wg zasad podanych w ust. 4, jeśli nie jest znana jego cena na rynku księgarskim;
  3. trzykrotnej wartości dokumentu bibliotecznego podanej w umowie, jeżeli wypożyczenie nastąpiło w trybie określonym w § 13 ust. 6.
 4. Średnia cena zakupu dokumentów bibliotecznych, określana oddzielnie dla dokumentów polskich i zagranicznych, jest dostępna na stronie domowej BG PW (Średnia cena zakupu poszczególnych typów zbiorów na podstawie danych za 2022 rok), jej aktualizacja następuje w lutym każdego roku.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczenia międzybiblioteczne

§ 16

 1. Dla użytkowników posiadających typ uprawnień M, BG PW sprowadza dokumenty z bibliotek zamiejscowych krajowych (z wyłączeniem warszawskich) i zagranicznych na poniższych zasadach:
  1. z bibliotek krajowych sprowadza się wyłącznie dokumenty, których brak w bibliotekach warszawskich; z bibliotek zagranicznych – dokumenty, których nie posiadają biblioteki krajowe; dokumenty udostępnianie są wyłącznie na miejscu w Wolnym Dostępie BG PW;
  2. do bibliotek warszawskich, z którymi BG PW zawarła stosowne umowy, wydaje się rewersy międzybiblioteczne (nie dotyczy bibliotek uczestniczących w porozumieniu SWW BiblioWawa);
  3. zamówienia na dokumenty można składać:
   1. przez Internet, wypełniając formularz zamówienia znajdujący się na stronie www Biblioteki Głównej w zakładce Wypożyczalnia Międzybiblioteczna,
   2. pocztą elektroniczną, na adres Wypożyczalni Międzybibliotecznej,
   3. osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
 2. BG PW realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne dla instytucji zamiejscowych krajowych oraz zagranicznych na poniższych zasadach:
  1. BG PW wypożycza zbiory własne instytucjom spoza PW maksymalnie na 60 dni, liczonych od dnia wysłania przesyłki;
  2. zamiast wypożyczenia oryginału, BG PW może wykonać, w porozumieniu i na koszt zamawiającego, kopię poszukiwanego dokumentu (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. z 2021 r., poz. 1062);
  3. BG PW realizuje zamówienia przesyłane na adres e-mail Wypożyczalni Międzybibliotecznej;
  4. koszty wysłania zamówionych dokumentów drogą pocztową pokrywa BG PW, koszty przesyłki zwrotnej - strona zamawiająca;
  5. wypożyczone z BG PW dokumenty mogą być udostępniane wyłącznie na miejscu w instytucji zamawiającej;
  6. zwracane do BG PW dokumenty powinny być odsyłane przesyłkami pocztowymi wartościowymi lub poleconymi oraz odpowiednio zabezpieczone w celu uniknięcia uszkodzenia.
 3. BG PW realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne dla instytucji miejscowych (warszawskich) na poniższych zasadach:
  1. instytucja zamawiająca dokumenty biblioteczne z BGPW ma obowiązek podpisania i dostarczenia deklaracji współpracy w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych, której wzór stanowi Załącznik 6 - Deklaracja współpracy w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych;
  2. instytucja zamawiająca ma obowiązek corocznego ponawiania deklaracji oraz bieżącego informowania o wszelkich zmianach danych w niej zawartych;
  3. zamówienia przyjmowane są na rewersach papierowych z pieczęcią instytucji zamawiającej oraz datą i podpisem osoby upoważnionej.
 4. Wobec wszystkich instytucji, korzystających z wypożyczeń międzybibliotecznych, stosuje się określone w Regulaminie przepisy dotyczące: limitu wypożyczeń, terminu ważności konta, przedłużeń, opłat za niedotrzymanie terminów zwrotów lub zagubienia wypożyczonych dokumentów.

Wypożyczenia indywidualne z lub do innych instytucji

Wypożyczenia indywidualne z lub do innych instytucji

§ 17

 1. Użytkownik z PW, który jest uprawniony do wypożyczeń indywidualnych w innych bibliotekach (typ uprawnień R i S), w sytuacji zamknięcia konta bibliotecznego w SBI PW, jest zobowiązany do uregulowania zobowiązań wobec tych bibliotek, w których aktywował konto biblioteczne.
 2. Instytucja, z którą PW zawarła umowę o udostępnianie zbiorów, określa warunki korzystania z tych zbiorów dla użytkowników z PW.
 3. Użytkownicy z PW, określeni w § 4 ust. 8, posiadający typ uprawnień R i/lub S, korzystający z instytucji zewnętrznych oraz użytkownicy spoza PW, określeni w § 4 ust. 2 pkt. 12, korzystający z bibliotek PW, są zobowiązani do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu oraz regulaminu określonego w umowie zawartej między PW a instytucją zewnętrzną.

Udostępnianie dokumentów elektronicznych

Udostępnianie dokumentów elektronicznych

§ 18

 1. Warunki użytkowania i dostępu do konkretnych dokumentów elektronicznych wynikają z umowy zawartej z ich dostawcą lub wydawcą. Użytkownicy są informowani o tych warunkach na stronie internetowej BG PW.
 2. Udostępnianie dokumentów elektronicznych, na korzystanie z których biblioteka PW wykupiła licencję lub uzyskała zgodę autora, odbywa się z:
  1. dowolnego komputera zarejestrowanego w sieci Uczelni;
  2. dowolnego komputera w sieci rozległej na podstawie autoryzacji użytkownika (typ uprawnień E).
 3. Dokumenty elektroniczne mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie:
  1. na użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych;
  2. z poszanowaniem prawa autorskiego oraz zapisów licencji użytkowania właściwej dla danego zasobu.
 4. W przypadku nieprawidłowego użytkowania dokumentów elektronicznych (niezgodnego z ust. 3 pkt 2) użytkownik ponosi konsekwencje wynikające z postanowień licencji i/lub przepisów prawa autorskiego.
 5. Dokumenty elektroniczne zarejestrowane na zewnętrznych nośnikach informacji (CD, DVD), których udostępnianie nie jest ograniczone licencjami, są wypożyczane poza bibliotekę na zasadach identycznych jak zbiory drukowane.

Usługi informacyjne

Usługi informacyjne

§ 19

 1. Biblioteki świadczą nieodpłatne usługi informacyjne w zakresie zbiorów dostępnych w SBI PW oraz w zakresie zbiorów innych bibliotek, z pominięciem usług wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3.
 2. Biblioteki prowadzą nieodpłatnie działalność szkoleniową w zakresie korzystania z dostępnych źródeł informacji.
 3. Usługi informacyjne wykonywane w bibliotece nie obejmują sporządzania zestawień literatury przedmiotu, m.in. do prac dyplomowych.

Reprografia

Reprografia

§ 20

 1. Usługi reprograficzne świadczone są w bibliotekach posiadających odpowiedni sprzęt kopiujący.
 2. W bibliotekach określonych w ust. 1 użytkownicy mogą na własne potrzeby naukowe, dydaktyczne lub edukacyjne, zamówić lub wykonać samodzielnie kopie fragmentów dokumentów bibliotecznych.
 3. Biblioteki mają prawo odmówić udostępnienia dokumentu bibliotecznego do wykonania kopii ze względu na stan techniczny oryginału lub jego inne (unikatowe) cechy, które mogą ograniczać powielanie.
 4. Prace dyplomowe oraz prace doktorskie nie mogą być utrwalane i zwielokrotniane w jakiejkolwiek formie i technice.
 5. Zabroniona jest systematyczna i niezgodna z prawem autorskim reprodukcja dokumentów bibliotecznych, gromadzenie na własnych nośnikach, redystrybucja i odsprzedaż (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U z 2021 r., poz. 1062).

IV. Przepisy porządkowe

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

Zobowiązania użytkownika

Zobowiązania użytkownika

§ 21

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów porządkowych obowiązujących w Politechnice Warszawskiej oraz stosowania się do uwag i wskazówek pracowników biblioteki.
 2. W pomieszczeniach biblioteki użytkownik powinien zachowywać się w sposób odpowiadający powadze i charakterowi Uczelni.
 3. Użytkownik korzystający z biblioteki zobowiązany jest do:
  1. pozostawienia w szatni okryć wierzchnich i bagaży;
  2. okazania, na wniosek pracownika biblioteki, dokumentu uprawniającego do korzystania z biblioteki lub ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3. poszanowania udostępnionych zbiorów bibliotecznych, zgłaszania pracownikom biblioteki zauważonych braków i uszkodzeń, odkładania wykorzystanych dokumentów wyłącznie w wyznaczone do tego miejsca;
  4. poszanowania sprzętu komputerowego i innych elementów wyposażenia biblioteki, zgłaszania wszelkich uszkodzeń i awarii pracownikom biblioteki;
  5. okazania, na żądanie pracownika biblioteki, posiadanych przy sobie dokumentów bibliotecznych (np. w przypadku włączenia się sygnału dźwiękowego bramek antykradzieżowych);
  6. zachowania ciszy (np. wyciszenia telefonu, nieprowadzenia rozmów przez urządzenia mobilne);
  7. dbania o porządek na miejscu pracy (np. niepozostawiania śmieci);
  8. niepozostawiania rzeczy osobistych bez opieki - biblioteka nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 4. Zabronione jest:
  1. zachowanie uciążliwe dla innych użytkowników, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne odtwarzanie muzyki;
  2. palenie wyrobów tytoniowych, e-papierosów, spożywanie alkoholu oraz przyjmowanie środków odurzających w pomieszczeniach biblioteki;
  3. wchodzenie do biblioteki w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub z wyraźnymi oznakami świadczącymi o nieprzestrzeganiu zasad higieny osobistej;
  4. spożywanie posiłków i napojów (z wyjątkiem wody w szczelnie zamykanej butelce);
  5. wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych (np. broni, noży, miotaczy gazu);
  6. odłączanie komputerów i urządzeń należących do biblioteki oraz zmiana konfiguracji systemowej sprzętu;
  7. wynoszenie poza bibliotekę zbiorów bibliotecznych oraz przedmiotów i urządzeń stanowiących własność biblioteki, bez zgody pracownika biblioteki;
  8. przeprowadzanie wszelkich działań o charakterze reklamowym, agitacyjnym lub promocyjnym na terenie biblioteki, a w szczególności wykonywanie zdjęć fotograficznych, filmowanie pomieszczeń biblioteki, rozwieszanie plakatów i ogłoszeń na tablicach informacyjnych oraz pozostawianie ulotek; tego typu działania wymagają uprzedniej zgody kierownika biblioteki.

Naruszenie Regulaminu

Naruszenie Regulaminu

§ 22

 1. Wynoszenie z biblioteki przedmiotów stanowiących jej własność, niewypożyczonych dokumentów bibliotecznych, powoduje pozbawienie praw do korzystania ze zbiorów. W odniesieniu do pracowników, uczestników studiów doktorskich PW i studentów może być wszczęte postępowanie o ukaranie karą porządkową lub karą dyscyplinarną określoną w przepisach PW.
 2. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez użytkownika może spowodować:
  1. upomnienie użytkownika przez pracownika biblioteki;
  2. usunięcie użytkownika z biblioteki przez Straż Akademicką PW na wniosek pracownika biblioteki;
  3. czasowe pozbawienie uprawnień użytkownika decyzją kierownika biblioteki;
  4. skierowanie, przez kierownika biblioteki, informacji o naruszeniu Regulaminu do przełożonego użytkownika.
 3. Sankcje określone w ust. 2 nie wykluczają się wzajemnie, a niniejszy Regulamin nie zastępuje i nie wyklucza możliwości stosowania innych sankcji, wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.
 4. Od decyzji podjętych zgodnie z ust. 2 pkt 1-2 użytkownikowi przysługuje, w terminie 7 dni, odwołanie odpowiednio do dyrektora BG PW lub kierownika biblioteki specjalistycznej, a od decyzji podjętych zgodnie z ust. 2 pkt 3-4 odpowiednio do Rektora PW lub kierownika jednostki organizacyjnej, w ramach której funkcjonuje biblioteka specjalistyczna.

V. Postanowienia końcowe

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Tekst Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej BG PW oraz we wszystkich jednostkach Systemu Biblioteczno-Informacyjnego PW.

 

ZAŁĄCZNIKI

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony