Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Ewaluacja uczelni

Wprowadzenie

Ewaluacji jakości działalności naukowej prowadzonej przez MNiSW podlegają wszystkie podmioty współtworzące system szkolnictwa wyższego i nauki. Systemu oceny prowadzonej przez podmioty nie należy utożsamiać z oceną działalności naukowej poszczególnych naukowców. Służy on wyłącznie ocenie instytucjonalnej i nie powinien być stosowany w ocenie pojedynczych pracowników. Szczególnie dotyczy to mechanizmów oceny punktowej publikacji.


Ewaluacja będzie przeprowadzana w dyscyplinach naukowych lub artystycznych. Przedmiotem ewaluacji w 2022 r. będą osiągnięcia za lata 2017-2021.
 
Kryteria ewaluacji

Ocena będzie dokonywana w oparciu o trzy kryteria – siedem parametrów szczegółowych:

 • poziom naukowy i artystyczny,
 • efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (konkursy, komercjalizacja, usługi badawcze),
 • wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

W materiale opisano kwestie związane z kryterium pierwszym – poziomem naukowym i artystycznym. W ewaluacji uwzględniane będą następujące kategorie publikacji:

 • artykuły naukowe,
 • monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych.

Publikacja naukowa będzie uwzględniana w ewaluacji tylko raz bez względu na miejsce i formę wydania (elektroniczna / drukowana).

W ocenie publikacji obowiązuje zasada dziedziczenia prestiżu, zgodnie z którą artykuł jest wart tyle, ile czasopismo naukowe, w którym został opublikowany, a monografia naukowa tyle, ile wydawnictwo ją wydające.

Ponadto w ramach oceny poziomu naukowego i artystycznego uwzględniane będą patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe oraz wyłączne prawa hodowców do odmian roślin.

Artykuły

Artykuły naukowe

Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie  naukowym  lub w recenzowanych  materiałach z konferencji międzynarodowej:

1) przedstawiający  określone  zagadnienie  naukowe w sposób  oryginalny i twórczy,  problemowy  albo  przekrojowy;
2) opatrzony  bibliografią,  przypisami  lub  innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.
 
Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny, opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.
 
Artykułem naukowym nie jest edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, recenzja, errata, nota redakcyjna.
 
Zgodnie z zasadą dziedziczenia prestiżu artykuł jest tyle wart ile czasopismo naukowe, w którym został opublikowany. 
 
Przedmiotem ewaluacji w 2022 r. będą osiągnięcia za lata 2017-2021. Publikacje w latach 2017-2018 i 2019-2020 będą ocenianiane wedle różnych skal punktowych. Punktacja za publikacje w 2021 nie została jeszcze podana.
 
W przypadku punktacji za publikację autorstwa jednej osoby, autor otrzymuje całkowitą – nominalną liczbę punktów.
 
Całkowita wartość punktowa dla artykułów opublikowanych w czasopismach
artykuły 2
 
Wykaz z 2019 r. – Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 18 grudnia 2019 (obejmuje on prawie 31 tysięcy czasopism naukowych; zawiera liczby punktów i dyscypliny naukowe) [LINK]
 

Wykaz z 2017 r. – Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 z 25 stycznia 2017 r.  [LINK]

Całkowita wartość punktowa dla artykułów opublikowanych w materiałach konferencyjnych

konferencje 2

 
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku publikacji wieloautorskich, stosuje się wtedy przeliczeniową wartość punktową.
 
Przeliczeniowa wartość punktowa

Przeliczeniowa  wartość  publikacji  wieloautorskiej zależy od:

 • całkowitej  wartości  punktowej publikacji (Pc),
 • liczby autorów, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji w danej dyscyplinie naukowej (k),
 • ogólnej liczby autorów (m).
Wyznacza się ją wedle następującego schematu:

przeliczeniowa artykuły
Korzystając ze wzorów wskazanych przez Ministerstwo można określić ile punktów za publikację wnosi dany autor do swojej dyscypliny i jaką część slotu ona wypełnia. Slot publikacyjny, czyli udział jednostkowy, to miara udziału autora w publikacji. Jest istotny przy ustalaniu limitu osiągnięć, które autor zgłasza przy ewaluacji. Limit ten wynosi maksymalnie 4 (zależy od iloczynu wymiaru etatu i udziału w dyscyplinie).

Monografie

Monografie naukowe, redakcje i rozdziały monografii naukowych

Zgodnie z definicją podaną w rozporządzeniu Ministra NiSW z dnia 22 lutego 2019 r. monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy; opatrzona  przypisami, bibliografią lub innym  właściwym  dla  danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

 
Monografią naukową jest również:

- recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukoweym przekład:

 • na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
 • na inny język nowożytny  dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
- edycja naukowa tekstów źródłowych.

Liczba punktów uzyskana za publikację o charakterze monografii zależy od poziomu wydawnictwa, które ją opublikowało. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe uwzględnia 500 wydawnictw z poziomu I (wydawnictwa spełniające etyczne i naukowe  standardy  wydawnicze) oraz 36 wydawnictw z poziomu II (wydawnictwa rozpoznawalne w międzynarodowym  środowisku naukowym jako wiodące) [LINK].
 
W przypadku punktacji za publikację autorstwa jednej osoby, autor otrzymuje całkowitą – nominalną liczbę punktów.

Całkowita wartość punktowa
monografie
 
rozdzialy
 
redakcje
 
inne
 

W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za monografię naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2021 r. przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w Wykazie wydawnictw przyznaje się taką samą liczbę punktów, jaką przyznaje się za monografie wydane przez to wydawnictwo [LINK].
[Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Art. 324, 2]

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku publikacji wieloautorskich, stosuje się wtedy przeliczeniową wartość punktową.
 
Przeliczeniowa wartość punktowa

Przeliczeniowa  wartość  publikacji  wieloautorskiej monograficznej zależy od:

 • całkowitej  wartości  punktowej publikacji (Pc),
 • liczby autorów / redaktorów (w przypadku redakcji), którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji w danej dyscyplinie naukowej (k),
 • ogólnej liczby autorów / redaktorów (w przypadku redakcji) (m).
Wyznacza się ją wedle następującego schematu:
 przeliczeniowa monografie 2
 

Patenty

Patenty i inne kategorie ochronne prawa własności przemysłowej

W ramach kryterium pierwszego uwzględnia się patenty na wynalazki, prawa ochronne  na  wzory  użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin, których twórcami są pracownicy prowadzących działalność naukową w danej jednostce. Osiągnięcia te muszą być merytorycznie związane z badaniami  naukowymi  prowadzonymi w podmiocie ramach danej dyscypliny naukowej.

  patenty
 
W przypadku przyznania więcej niż jednego patentu na  ten  sam  wynalazek albo więcej niż jednego prawa ochronnego na ten sam wzór użytkowy albo tę samą odmianę rośliny, w ewaluacji uwzględnia się tylko jedno takie osiągnięcie o najwyższej punktacji.

© 2020 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare