Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej

O Bazie Wiedzy

 

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej została powołana Uchwałą Senatu PW z dnia 21 listopada 2012 roku [LINK]. Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium określa Zarządzenie nr 3/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 29 stycznia 2014 roku  [LINK].

Głównym celem utworzenia Bazy jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów PW.  W systemie są gromadzone i archiwizowane dane dotyczące różnych aspektów działalności naukowo badawczej pracowników danej instytucji, tj:

 •  dokumenty tekstowe
 • publikacje (artykuły, książki, skrypty)
 • prace dyplomowe (w tym rozprawy doktorskie)
 • raporty
 • tłumaczenia
 • dzieła architektoniczne, wzornicze, artystyczne, utwory literackie, itp.
 • dane badawcze
 • projekty
 • patenty, produkty, wdrożenia
 • aktywność zawodową
 • osiągnięcia zawodowe
 • konkursy ogłaszane przez instytucje finansujące granty.

Wprowadzone dane są w wykorzystywane do budowania profili: jednostek organizacyjnych oraz naukowców. Niektóre publikacje są udostępniane w open access zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony praw autorskich.

Zastosowane narzędzia i techniczne możliwości systemu sprawiają, że Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej jest nie tylko bazą bibliograficzną publikacji. Możliwe jest:

 • generowanie różnego rodzaju raportów i analiz w zakresie danych przechowywanych w systemie na potrzeby ewaluacji uczelni, wydziałów i instytutów oraz pracowników naukowych
 • prezentowanie potencjału badawczego uczelni
 • promowanie dorobku naukowego PW na arenie międzynarodowej
 • zapewnienie dostępu do bazy ekspertów z różnych dyscyplin naukowych reprezentowanych przez pracowników PW
 • integrację z innymi bazami/narzędziami np. APD (pobieranie prac dyplomowych, Scopus, JCR, ORCID, SAP.

Jednostkami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie Bazy Wiedzy są:

 • Instytut Informatyki – zespół pracowników wdrażający nowe funkcjonalności i aktualizujący projekt
 • Centrum Informatyzacji PW – utrzymanie ciągłości działania na platformie sprzętowej oraz systemowej
 • Biblioteka Główna PW - merytoryczny nadzór nad wprowadzanymi danymi
  - wprowadzeniem danych do bazy zajmują się redaktorzy wydziałowi, których pracę weryfikują wydziałowi koordynatorzy ds. BW [LINK]
  - do obowiązków pracowników PW należy przekazanie informacji o swoim dorobku naukowym do odpowiedniego redaktora
  - pracownicy mogą również uzupełniać samodzielnie dane o publikacjach poprzez ich import z systemów zewnętrznych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Profil autora” [LINK].
Zobacz także:
 • Wykaz redaktorów BW [LINK]
 • Podręcznik użytkownika BW [LINK]
 • Podręcznik redaktora BW [LINK]
 • Podręcznik koordynatora dyscypliny [LINK]

Profil Pracownika

Pracownik po zalogowaniu może samodzielnie na swoim profilu edytować i modyfikować szereg różnych danych - sprawdź materiały instruktażowe:

Można również dodać pliki i dane publikacji poprzez:

 • import plików w formacie BibTeX lub numer DOI [LINK]
 • formularz [LINK]
 • automatyczny import z bazy Scopus [LINK]

Baza Wiedzy umożliwia także połączenie profilu w BW z ORICD oraz transfer danych z BW PW do systemu ORCID. Więcej informacji po kliknięciu w [LINK]

Pracownik może także ze swojego profilu generować różnego rodzaju raporty i oświadczenia, w tym:

 • Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika w ewaluacji uczelni tzw. Oświadczenie nr 3 - więcej informacji po kliknięciu w [LINK]
 • Zestawienie osiągnięć naukowych do oceny okresowej - więcej informacji po kliknięciu w [LINK]
 • Wykaz publikacji:
  - udział jednostkowy – wykaz publikacji
  - udział jednostkowy – limit udziałów
  - udział jednostkowy – punktacja ujednolicona (wg ostatniego wykazu MEiN)
 • Analiza bibliometryczna
  Wykaz publikacji z podziałem na typy efektów działalności naukowej; ze wskazaniem wartości IF i innych danych; format: HTML i pdf
 • Curriculum vitae, z możliwością dostosowania, które dane, osiągnięcia i aktywności będą wyświetlane (zakres lat, fotografia, e-mail, biogram, dane bibliometryczne, cytowania i h-index – z Google Scholar, ze Scopus, z Web of Science, publikacje, rozprawy doktorskie, udział w projektach, wypromowane prace dyplomowe, aktywności, uzyskane stopnie naukowe, inne osiągnięcia); format: HTML i pdf
 • Raport dorobku
  Wykaz bibliograficzny z możliwością dostosowania zakresu wyświetlanych danych, dostępny w formatach: HTML i PDF

Profil Doktoranta SD

Doktorant Szkoły Doktorskiej po zalogowaniu może samodzielnie na swoim profilu edytować i modyfikować szereg różnych danych - sprawdź materiały instruktażowe:

Można również dodać pliki i dane publikacji poprzez:

 • import plików w formacie BibTeX lub numer DOI [LINK]
 • formularz [LINK]
 • automatyczny import z bazy Scopus [LINK]

Baza Wiedzy umożliwia także połączenie profilu w BW z ORICD oraz transfer danych z BW PW do systemu ORCID. Więcej informacji po kliknięciu w [LINK]

Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej z dnia 27 kwietnia 2022 oraz Zarządzeniem nr 36/2022 Rektora PW z dnia 26 maja 2022 doktorant jest zobowiązany do złożenia oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania jego osiągnięć naukowych dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach danej dyscypliny - więcej informacji po kliknięciu w [LINK]

Doktorant może także ze swojego profilu generować różnego rodzaju raporty, w tym:

 • Raport dorobku
  Wykaz bibliograficzny z możliwością dostosowania zakresu wyświetlanych danych, dostępny w formatach: HTML i PDF
 • Wykaz publikacji:
  - udział jednostkowy – wykaz publikacji
  - udział jednostkowy – limit udziałów
  - udział jednostkowy – punktacja ujednolicona (wg ostatniego wykazu MEiN)
 • Analiza bibliometryczna
  Wykaz publikacji z podziałem na typy efektów działalności naukowej; ze wskazaniem wartości IF i innych danych; format: HTML i pdf
 • Curriculum vitae, z możliwością dostosowania, które dane, osiągnięcia i aktywności będą wyświetlane (zakres lat, fotografia, e-mail, biogram, dane bibliometryczne, cytowania i h-index – z Google Scholar, ze Scopus, z Web of Science, publikacje, rozprawy doktorskie, udział w projektach, wypromowane prace dyplomowe, aktywności, uzyskane stopnie naukowe, inne osiągnięcia); format: HTML i pdf

Archiwalne wykazy ministerialne

 

Wykaz czasopism punktowanych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 
 
 

DOI

 
DOI (Digital Object Identifier) jest to cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego. DOI służy do identyfikacji dokumentów elektronicznych na podobnej zasadzie, jak numer ISSN dla czasopism, czy ISBN dla książek. Rozwojem tego systemu i zarządzaniem nim zajmuje się Międzynarodowa Fundacja DOI – International DOI Foundation (IDF). Jest to organizacja non-profit, która została powołana 10 października 1998 roku.

Jakie dokumenty mogą otrzymać numer DOI

 • Numer DOI może zostać nadany każdej jednostce własności intelektualnej, którą twórca uzna za wartą oddzielnego potraktowania, np. artykuł, rozdział z książki, zdjęcie, wykres, oprogramowanie, utwór muzyczny, itp.

Struktura numeru DOI

 • Identyfikator DOI składa się z dwóch części przedzielonych ukośnikiem: przedrostka (prefiks) i końcówki (sufiks), np.: 10.1000.10/123456
 • 10.1000.10 to przedrostek, gdzie „10” informuje, że mamy do czynienia z identyfikatorem DOI (każdy numer DOI zaczyna się od „10”), a  1000.10 to numer przypisany do wydawcy (Publisher ID)
 • 123456 sufiks jest unikalny dla danego dokumentu i może być dowolnym ciągiem znaków alfanumerycznych (Item ID). Jest nadawany przez samego wydawcę, który musi zagwarantować, że będzie on unikatowy dla każdego publikowanego przez niego dzieła
 • Jeżeli dany dokument posiada już inny identyfikator (np. ISBN, ISSN), wówczas może on być zastosowany jako przyrostek w numerze DOI, np. 10.1103 jest to prefiks American Physical Society, 10.1016 to prefiks firmy Elsevier Science
 • Numer DOI raz nadany nie może ulec zmianie. Dokument zachowuje numer DOI, nawet jeśli prawa własności do niego zostaną przeniesione na inną instytucję. Jeżeli dokument zostanie kiedykolwiek usunięty, jego numer nie może być ponownie wykorzystany.

Sposób działania DOI

 • DOI zapewnia stałość łączy hipertekstowych, za których aktualizację odpowiedzialny jest rejestrujący, np. wydawca, autor bądź inna jednostka. URLe  są przypisane do każdego zarejestrowanego dokumentu. Jeżeli URL się zmienia, właściciel praw autorskich uaktualnia URL poprzez CrossRef i z bazy IDF następuje przekierowanie do właściwej lokalizacji dokumentu.
 • W celu dotarcia do pełnego tekstu dokumentu posiadającego DOI należy wpisać do okna adresowego przeglądarki internetowej identyfikator DOI po adresie: http://dx.doi.org/, np. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.88.088302

Niektóre przeglądarki internetowe umożliwiają bezpośrednie „rozszyfrowywanie” identyfikatorów DOI po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. 

Gdzie można uzyskać numer DOI?

 • Identyfikator DOI jest nadawany przez jedną z uprawnionych agencji, nadzorowanych przez International DOI Fundation - tzw. DOI Registration Agencies (RA), działających jako firmy komercyjne, np: Airiti, Inc.; CrossRef; DataCite; Entertainment Identifier Registry  (EIDR); Publications Office of the European Union (OP); Multilingual European DOI Registration Agency (mEDRA)
 • Spis tych agencji wraz z linkami jest dostępny na stronie domowej  IDF. Dla polskich wydawców ciekawe oferty można znaleźć w agencji mEDRA. Przykładowy cennik  jest dostępny TUTAJ

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy