Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Ewaluacja dorobku
pracownika naukowego

Wskaźniki i źrodła informacji

Najczęściej stosowane ilościowe wskaźniki oceny dorobku naukowego to:

 • liczba publikacji  (ogółem; afiliowanych przy danej jednostce; z list punktowanych MNiSW; indeksowanych w bazie Scopus lub WoS;  z wyliczonym wskaźnikiem IF dla czasopisma)
 • całkowita liczba cytowań (na podstawie baz WoS lub Scopus, rzadziej serwisu Google Scholar)
 • średnia liczba cytowań publikacji (Citation per Publication)
 • indeks Hirscha
  H-indeks tworzy się poprzez uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań i wybranie pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej.

Podstawowe serwisy dostarczające informacji o cytowaniach publikacji to:

 

Web of Science

Web of Science to nazwa platformy wyszukiwawczej wydawnictwa Clarivate Analytics, na której zamieszczone jest kilkanaście baz, w tym Web of Science Core Collection, składający się z m.in. z indeksów cytowań:

 • Science Citation Index Expanded – od 1945 r.
 • Social Sciences Citation Index – od 1956 r.
 • Arts & Humanities Citation Index – od 1975 r.
 • Conference Proceedings Citation Index – od 1990 r.
 • Book Citation Index – Science – od 2005 r.
 • Book Citation Index – Social Sciences & Humanities – od 2005 r.
 • Current Chemical Reactions – od 1985 r.
 • Essential Science Indicators – od 2015 r.

Z poziomu platformy WoS można przejść m.in. do:

 • InCites – narzędzia analizującego dane z bazy WoS
 • Journal Citation Reports – bazy, w której można sprawdzić m.in. wartość wskaźnika Impact Factor dla danego czasopisma
 • Master Journal List – tzw. Listy filadelfijskiej

Platforma Web of Science jest dostępna z Listy E-baz (w zakładkach „Wszystkie zasoby” lub „Zasoby Elektroniczne”). Dostęp do bazy z terenu PW jest możliwy bez logowania, spoza PW – po zalogowaniu na konto biblioteczne.

 

 Scopus

Scopus to interdyscyplinarna baza wydawnictwa Elsevier, wykorzystywana jako źródło informacji o dorobku publikacyjnym. Dane ze Scopus są uwzględniane m.in. w rankingach – QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, US News, Shanghai Ranking Consultancy, Perspektyw, a także w konkursach o granty na badania przyznawane przez National Science Fundation, European Research Council.

Baza zawiera następujące dane:

 • cytowania publikacji od roku 1970,
 • profile autorów oraz instytucji,
 • opisy artykułów z czasopism, materiałów konferencyjnych, książek i patentów.

Baza Scopus jest dostępna z Listy E-baz (w zakładkach „Wszystkie zasoby” lub „Zasoby Elektroniczne”). Dostęp do bazy z terenu PW jest możliwy bez logowania, spoza PW – po zalogowaniu na konto biblioteczne.

 

Google Scholar

Google Scholar to wyszukiwarka zasobów internetowych o charakterze naukowym. Przeszukuje, w przeciwieństwie do ogólnej wyszukiwarki Google, wyselekcjonowane zasoby o charakterze naukowym (recenzowane książki, czasopisma, materiały konferencyjne, abstrakty, streszczenia czy sprawozdania). Dostarcza także informacji o cytowaniach prac naukowych. Umożliwia założenie profilu naukowca. Profil Google Scholar Citations pozwala na zebranie w jednym miejscu informacji o publikacjach danego autora, o liczbie cytowań, wyznacza także automatycznie Indeks Hirscha.

 

 Publish or Perish

Autorzy, którzy nie mają profilu Google Scholar Citations, a chcą sprawnie sprawdzić cytowania swoich prac mogą skorzystać z narzędzia Publish or Perish. Jest to program służący do zliczania cytowań oraz analizy wpływu publikacji akademickich w oparciu o bazę Google Scholar. Został on opracowany przez Anne Wil-Harzing. Program można bezpłatnie pobrać ze strony: https://harzing.com/resources/publish-or-perish.

 

Baza Wiedzy

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej, zawiera informacje o prowadzonych w PW pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich, o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych. W bazie można znaleźć liczbę cytowań publikacji naukowców z PW oraz wartość indeksu Hirscha obliczonego dla tych publikacji. Wartości te są obliczane w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie.

 

Więcej na temat wyszukiwania cytowań w bazach Web of Science, Scopus oraz za pomocą Google Scholar można znaleźć w module 6 otwartego ekursu "Podnoszenie widoczności i cytowalności dorobku naukowego pracowników Politechniki Warszawskiej".

 
 
 

Raporty ze Scopus/WoS

Zestawienie cytowań publikacji

Biblioteka Główna realizuje zamówienia na zestawienie cytowań publikacji na potrzeby:

Zestawienie przygotowywane jest na podstawie baz:

 • Web of Science Core Collection na platformie Web of Science
 • Scopus
 • Publish or Perish / Google Scholar

Usługa może obejmować opracowanie zestawienia zawierającego:

 • ogólną liczbę cytowań publikacji,
 • liczbę cytowań przypisanych do poszczególnych publikacji,
 • szczegółowe zestawienie zawierające zarówno liczbę cytowań poszczególnych publikacji, jaki i informację o pracach cytujących,
 • wartość wskaźnika h-index,
 • wartość wskaźnika IF.

Zamówienie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powinno ono zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora lub listę nazwisk autorów w przypadku zestawień zbiorczych (ewentualnie informacje o zmianie nazwiska oraz drugie imię, jeśli było podawane w publikacjach; numer ORCID),
 • przedział czasowy, którego analiza ma dotyczyć,
 • wykaz publikacji,
 • wskazanie czy uwzględniać autocytowania czy je wykluczać.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące cytowań prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych BGPW: tel.: 22 234 73 00, tel. 22 628 71 84; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres: Gmach Główny PW, I piętro, pok. 161 b,c; Pl. Politechniki 1;00-661 Warszawa

 

Raporty z Bazy Wiedzy PW

Raporty z Bazy Wiedzy PW

Zarządzenie nr 35/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich w Politechnice Warszawskiej

Materiały instruktażowe w formacie PDF:

 • Zestawienie osiągnięć naukowych do oceny okresowej - raport do samodzielnego wygenerowania (PDF)

Biblioteka Główna nieodpłanie realizuje zamówienia na wykonanie raportów z Bazy Wiedzy PW na potrzeby pracowników i jednostek PW (wydziałów, instytutów).

Usługa może obejmować przygotowanie raportów, takich jak:

Zamówienie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko autora + jednostka, w której pracuje (instytut, wydział)
 • przedział czasowy, którego raport ma dotyczyć
 • źródło cytowań: Google Scholar, WoS, Scopus (cytowania aktualizowane są okresowo, dlatego mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy ich liczbą prezentowaną w Bazie Wiedzy i w systemach zewnętrznych)

 Zamówienie powinno zawierać:

w przypadku raportu dla autora:

 •  imię i nazwisko autora + jednostka, w której pracuje (instytut, wydział)
 • przedział czasowy, którego raport ma dotyczyć
 • czy uwzględnić publikacje oznaczone w bazie jako "Pomijane przy ocenie parametrycznej"

 w przypadku raportu dla jednostki:

 • nazwę jednostki, dla której ma być przygotowany raport (instytut, wydział) lub nazwę dyscypliny (Dyscyplina naukowa - Ustawa 2.0)
 • określenie statusu osób uwzględnionych w raporcie: pracownik, pracownik-doktorant, doktorant, dyplomant, emeryt, gość, osoba z zewnątrz, nieżyjący
 • informację, czy uwzględniać wyłącznie profile ze statusem "Aktywny (dostępny w wyszukiwaniu publicznym)"
 • informację, czy uwzględniać wyłącznie osoby uwzględniane przy określeniu liczby N

 Zamówienia należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych BGPW:

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy