Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Programy publikowania otwartego

Wprowadzenie

Open Access (OA)

Publikacja artykułu w modelu gold open acces w prestiżowym czasopiśmie wiąże się koniecznością pokrycia kosztów wydawniczych tzw. APC- Article Processing Charge. Opłata APC ma pokryć oprócz standardowych procesów redakcyjnych, także koszty administracji i zarządzania recenzjami, produkcji artykułów w formacie PDF czy udostępniania na serwerze wydawcy. Wydatek ten pokrywają autorzy publikacji. W zależności od wydawnictwa może on wynosić o od 1 000 do 5 000 EUR, USD, CHF.  

Publikowanie w otwartym dostępie może zostać sfinansowane z:

 • Grantów projektów naukowych
 • Programów publikowania otwartego w ramach licencji:
  • krajowych (Elsevier A, Springer)
  • konsorcyjnych  (IEEE, ACS, RSC, IoP)
 • Programów uczelnianych (IDUB Open Science) - w przypadku artykułów, których opublikowanie nie może zostać w pełni sfinansowane w ramach programów krajowych i konsorcyjnych

W kolejnych zakładkach szczegółowo opisano poszczególne programy.  


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 234 7300

 

Elsevier

Program publikowania otwartego Elsevier w ramach licencji krajowej

Wydawnictwo Elsevier zdecydowało o utrzymaniu w 2022 r. działania programu publikowania otwartego bez opłaty za publikowanie dla autorów (program A), pomimo że nie są jeszcze ustalone warunki finansowania przez MEiN, zakres licencji i pula artykułów w programie na 2022 r. Wydawnictwo zapewniło, że w żadnym razie nie będzie oczekiwać refinansowania przez autorów lub instytucje, w których afiliowani są autorzy, artykułów opublikowanych w ramach tego programu, nawet gdyby nie doszło do podpisania nowej umowy krajowej. Z programu mogą korzystać wszystkie instytucje, które do 2021 r. zarejestrowały się do licencji Elsevier i założyły konta do administrowania programem publikowania. Program A oferowany jest tylko dla artykułów, które zostały wysłane do recenzji w bieżącym roku kolendarzowym (2022) i zostały zaakceptowane do publikacji. Artykuły, które były wysłane do recenzji w 2021 r. i zaakceptowane w 2022 r., mogą być publikowane w modelu otwartym na koszt autora i ze zniżką (program B). Pozostałe zasady programów Elsevier nie ulegają na razie zmianie.

(Komunikat z 20 stycznia 2022 r.)


Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondenycyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program A:

 • obejmuje publikację ograniczonej liczby artykułów, które są zwolnione z opłaty za publikację otwartą (Article Processing Charge) na podstawie krajowej umowy licencyjnej (patrz komunikat z 20 stycznia 2022 r. ). W 2020 r. program A działał do 23 czerwca, gdy wyczerpała się pula 1000 artykułów na tamten rok. Program A został wznowiony w 2021 r. z pulą 1500 artykułów, ale pula ta została przeznaczona wyłącznie dla artykułów wysłanych do czasopism (złożenie manuskryptu) od 1 stycznia 2021 r, pula programu A z 2021 r. została wyczerpana 30.11.2021.

Program B:

 • pozwala na publikację nieograniczonej liczby artykułów, dla których opłata za publikację otwartą (Article Processing Charge) jest ponoszona ze zniżką przez autora lub przez instytucję, w której afiliowany jest autor. Zniżka w programie B zależy od roku, w którym artykuł został wysłany do czasopisma: 30%, 20% lub 10% dla artykułów wysłanych odpowiednio w 2019, 2020 lub 2021 r. Program B działa w 2022 r. dla artykułów wysłanych do czasopism w 2019, 2020 i 2021 r.

W 2021 r. Elsevier udostępnił do programu 1909 czasopism hybrydowych oraz gold open access. Lista czasopism objętych programem A i B w roku 2022 zostanie ogłoszona po podpisaniu umowy licencyjnej..

Z początkiem roku kalendarzowego uruchomiany jest tylko program A, w ramach którego będą mogły być publikowane artykuły w czasopismach z listy Elsevier na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Po wyczerpaniu puli z Programu A  otwierany jest Program B.

Przedmiotem zwolnienia w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą Article Processing Charge (APC). Katalogowe ceny APC (bez zniżki) są dostępne na stronie wydawcy, ale cennik ten zawiera tylko informacje dla podstawowego typu artykułu Full Length Article, oraz nie uwzględnia dodatkowych zniżek do APC, które mogą być stosowane przez redakcje. Wiążące informacje o cenie APC dla danego artykułu przed i po zniżce z tytułu programu B są widoczne dla autora w formularzu Rights and Access, o którym mowa poniżej oraz dla administratora lokalnego w PW, w systemie EOAP.

Opłaty za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.) są rozliczane osobno, na koszt autora i bez zniżki. Autor otrzymuje za te usługi indywidualną fakturę.Opłaty za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.) są rozliczane osobno, na koszt autora i bez zniżki. Autor otrzymuje za te usługi indywidualną fakturę.

W kwestii przebiegu weryfikacji artykułów zgłoszonych do programu A lub B informujemy, że:
 • Informacja o artykule jest przesyłana przez Elsevier do lokalnego administratora w PW (mail do kontaktu:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), który za pomocą konta w systemie EOAP dokonuje weryfikacji, czy autor jest afiliowany w instytucji oraz czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości lokalny administrator kontaktuje się z autorem.
 • w programie B Elsevier otrzymuje dane do faktury od autora (podane w formularzu Rights and Access*) i wysyła fakturę do autora, a obowiązkiem autora jest dopilnowanie, aby faktura została opłacona.
  W przypadku problemów z fakturą wystawianą na dane wprowadzone przez autora, autor może to zgłosić do Elsevier na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

* Rights and Access. Formularz służy do wyboru publikacji w modelu subskrypcyjnym lub otwartym (gold open access) oraz umożliwia skorzystanie z programu dla polskich autorów. W formularzu należy wskazać organizację, która powinna być zgodna z afiliacją lub jedną z afiliacji przypisanych do autora korespondencyjnego na stronie tytułowej artykułu. Jeśli organizacja, czasopismo oraz typ artykułu są objęte polskim programem, to formularz automatycznie wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej w ramach program A albo programu B. Jeśli artykuł kwalifikuje się do programu A i pula tego programu nie jest wyczerpana w momencie wypełniania formularza, to formularz wyświetli opcję zwolnienia z opłaty APC, patrz prezentacja formularza dla programu A. Jeśli artykuł kwalifikuje się do programu B, to formularz wyświetli opcję publikacji z opłatą APC ze zniżką, patrz prezentacja formularza dla programu B. Prosimy o zwrócenie uwagi, że prezentacje formularza bazują na przykładzie czasopisma hybrydowego. Dla czasopism Open Access wydawca nie oferuje zmiany sposobu publikacji, co pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności APC przez autora w przypadku wyczerpania puli artykułów w programie A.

W przypadku wyboru opcji publikacji otwartej autor musi także wybrać w dalszej części formularza typ licencji CC-BY lub CC-BY-NC-ND. Od marca 2022 w niektórych czasopismach Elsevier jest także do wyboru opcja licencji CC-BY-NC. Autor może wybrać licencję według własnego uznania, ale zwracamy uwagę, że licencja CC-BY jest wymagana w Planie S, którego sygnatariuszem jest m.in. NCN, patrz informacja na stronie NCN. Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie A lub B artykuł zostanie przesłany do weryfikacji, po której autor dostanie kolejnego emaila z informacją o wyniku weryfikacji. Uwaga: autor według własnego uznania może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja „subskrypcja”) i nie będzie to skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości.

Materiały dodatkowe:

Więcej informacji na stronie ICM - Wirtualna Biblioteka Nauki. Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier.

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do WBN na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Springer

Program publikowania otwartego Springer w ramach licencji krajowej

Wykorzystano 240 z puli 1311 artykułów (aktualizacja: 02.09.2022).

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondenycyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program Springer Open Choice obejmuje hybrydowe czasopisma Springer. Lista ta obejmuje 1937 tytułów (w tym kolekcja ADIS). Program nie uwzględnia czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen.

Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Program umożliwia publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer.

Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków MEiN.

W roku 2022 Program OA obejmuje zmniejszoną w stosunku do roku ubiegłego pulę 1311 artykułów.

Jak skorzystac z Programu?

Prezentacja formularza dla autorów Open Access Systems Solution

Procedura decydująca o publikowaniu otwartym rozpoczyna się po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu. Autor korespondencyjny otrzymuje email, który zawiera link służący do zakończenia procesu publikacji. Link prowadzi na stronę, na której należy kliknąć ‘Request login email’ (patrz prezentacja, str. 3), po czym autor otrzyma drugi email z linkiem do formularza Open Access Systems Solution. W formularzu autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (patrz prezentacja, str. 5) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację “Open access at no cost to you” (patrz prezentacja, str. 6), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Po kliknięciu w ‘Yes, submit for approval’ informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikcaji afiliacji. O wyniku weryfikacji autor zostanie powiadomiony emailem (patrz prezentacja, str. 9). Akceptacja publikacji w programie OA oznacza, że koszt publikacji zostanie pokryty z opłaty za licencję krajową wniesioną do Springera przez ICM i finansowaną ze środków MNiSW.

Po wypełnieniu przez autora korespondencyjnego formularza Open Access Systems Solution informacje o artykule wraz z danymi podanymi przez autora korespondencyjnego zostaną w ciągu 2 dni przesłane do lokalnego administratora w PW (mail do kontaktu:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), który za pomocą konta w systemie Article Approval Service (AAS) dokona weryfikacji, czy autor jest afiliowany w instytucji oraz czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości lokalny administrator kontaktuje się z autorem.

Opisana powyżej procedura jest wykorzystywana przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem niektórych czasopism, które na liście czasopism w kolumnie J zostały oznaczone jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji. Także w takim przypadku informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikcaji afiliacji.

Informacje o programie są także dostępne na stronie ICM - Wirtualna Biblioteka Nauki.

ACS

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2020-2022

Wykorzystano 250 z puli 346 artykułów (aktualizacja: 02.09.2022).

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondenycyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program obejmuje:

 • program obejmuje 78 czasopism wydawanych przez ACS (wszystkie tytuły z listy czasopism dostępnych w roku 2022 objęte są programem publikowania otwartego) , w tym 66 czasopism hybrydowych i 12 czasopism otwartych
 • wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors.

Program pozwala na publikację otwartą bez opłat:

 • na licencji CC-BY
 • 346 artykułów w skali kraju. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji

RSC

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej RSC

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondenycyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program obejmuje:

 • czasopisma hybrydowe RSC

Program nie obejmuje tytułów RSC wydawanych w całości w formacie Gold Open Access, takich jak:

 • Chemical Science
 • RSC Advances
 • Nanoscale Advances
 • RSC Chemical Biology
 • Materials Advances
 • Environmental Science: Atmospheres

Program pozwala na publikację otwartą bez opłat:

 • na licencji CC-BY
 • nieograniczonej liczby artykułów w formie Open Access dla pracowników PW

W celu skorzystania z programu należy, w formularzu określającym warunki publikacji, wybrać model OA.

 

IEEE

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IEEE

Pula artykułów z możliwością publikacji w formule Open Access została wyczerpana. (aktualizacja 03.06.2022).

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondenycyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program obejmuje:

 • wszystkie czasopisma otwarte i hybrydowe IEEE, zobacz listę IEEE OPEN.

Program pozwala na publikację otwartą bez opłat:

 • 25 artykułów (liczba artykułów zamówiona dla PW) przyjętych do publikacji od 1 lipca 2020 r. Artykuły zamówione przez PW w 2020 r. i nie wykorzystane do końca roku, będą mogły być wykorzystane do 30 czerwca 2021 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Autorzy zainteresowani udziałem w programie powinni wskazać odpowiednią afiliację na etapie wysyłania artykułu do recenzji, a następnie, po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu artykułu do publikacji, skorzystać z systemu RightsLink, w którym można wybrać finansowanie w ramach puli artykułów finansowanych przez swoją instytucję, patrz Przewodnik dla autorów. Informacja o artykule jest kierowana do lokalnego administratora programu w instytucji, który zatwierdza publikację artykułu w ramach programu.

Zwracamy Państwa uwagę na tytuł IEEE Access. Ten tytuł cechuje szybki proces recenzowania artykułów. Dla autora oznacza to, że informacje zwrotną odnośnie oceny swojej publikacji pod kątem możliwości opublikowania otrzyma w relatywnie krótkim czasie (średnio  to 4-6 tygodni od momentu zgłoszenia artykułu do jego publikacji).

W IEEE Access znajdują się sekcje specyficzne dla dyscyplin, dostosowanych do towarzystw naukowych IEEE je opiniujących.

Są to:

 • IEEE Broadcast Technology Society
 • IEEE Electronics Packaging Society
 • IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
 • IEEE Photonics Society
 • IEEE Reliability Society
 • IEEE Power and Energy Society

Dodatkowe  informacji o tytule znajdą Państwo na https://open.ieee.org/index.php/publishing-options/ieee-access-journal/

Emerald

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej EMERALD

Program wstrzymany w 2022 r. do czasu przyznania przez MEiN środków na licencje 2022 i podpisania nowej umowy z wydawcą.

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondenycyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).
Program obejmuje:
 • czasopisma z kolekcji Premier, którą subskrybuje PW

Program pozwala na publikację otwartą bez opłat:

 • na licencji CC-BY
 • 35 artykułów w skali kraju, przyjętych do publikacji w 2020 r.

Artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji. Do programu będzie można także włączyć artykuły już opublikowane w 2020 r. w modelu subskrypcyjnym, które na życzenia autorów będą zamienione na model otwarty.

Autorzy, którzy wysyłają artykuł do recenzji, wypełniają formularz on-line w systemie ScholarOne, w którym powinni wskazać swoją instytucję w rubryce “primary affiliation” (do programu Emerald uprawnia tylko ta główna afiliacja), adres email w domenie tej instytucji oraz zaznaczyć wybór ‘Yes. I want to publish open access’, jak pokazano w broszurze. Po zaakceptowaniu artukułu do publikacji Emerald skontaktuje się z autorem w sprawie licencji. Jeśli artykuł będzie uprawniony do programu i pula programu nie będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje licencję CC-BY na publikację owartą w ramach programu bez kosztów dla autora (tzw. voucher). Jeśli artykuł nie będzie uprawniony lub pula będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje wybór: bezpłatną publikację w module subskrypcyjnym (Emerald Copyright) lub publikację otwartą na koszt autora. System ten zacznie działać 13 lipca 2020 r. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali z Emerald propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. załączając aktywny link DOI do artykułu lub numer ID oraz stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w Emerald pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacja o programie jest także dostępna na stronie wydawcy.

IoP

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP

Wykorzystano 51 z puli 60 artykułów (aktualizacja:02.09.2022).

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondenycyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program obejmuje:

Program pozwala na publikację otwartą bez opłat:

 • na licencji CC-BY
 • 60 artykułów w skali kraju. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

Artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji. W celu skorzystania z programu należy, w formularzu określającym warunki publikacji, wybrać model OA. Autorzy, którzy wraz z akceptacją artykułu nie dostaną propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. załączając stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Dostępna jest także informacja o programie na stronie wydawcy.

Science

Program publikowania otwartego Science w ramach licencji krajowej

Program wstrzymany w 2022 r. do czasu przyznania przez MEiN środków na licencję krajową Science i podpisania nowej umowy z wydawcą.

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondenycyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program jest dodatkiem do licencji krajowej na dostęp do czasopisma Science w latach 2019-2021.

Czasopismo Science działa wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo Open Access Science Advances.

Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MNiSW pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie Science Advances do 10 artykułów z Polski rocznie. Oferta przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science, którzy wskazali tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. Wydawnictwo samo identyfikuje takie artykuły, ale autorzy korespondencyjni, których artykuły zostały przyjęte do druku, mogą dodatkowo kontaktować się z ICM na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu skorzystania z programu

MDPI

Program publikowania otwartego w czasopismach MDPI

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondenycyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program obejmuje:

Program pozwala na publikację otwartą:

 • z 10% zniżką

Wydawnictwo szwajcarskie MPDI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) to jeden z wiodących wydawców Open Access. MPDI obecnie wydaje ponad 200 czasopism, kilkadziesiąt z nich jest indeksowanych w bazie Web of Science. Zakres tematyczny obejmuje chemię, materiałoznawstwo, nauki medyczne, fizykę, biologię, inżynierię, ochronę środowiska, socjologię, ekonomię, informatykę oraz matematykę.

W celu uzyskania zniżki należy, po dodaniu artykułu w elektronicznym systemie SuSy: Submit Manuscript, wybrać z bocznego menu: Display Submitted Manuscripts, a następnie z listy instytucji – Warsaw University of Technology.

Przydatne linki:

 

 

Taylor & Francis

Pula artykułów z możliwością publikacji w formule Open Access została wyczerpana [aktualizacja 03.06.2022 r.].

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondenycyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program obejmuje publikację artykułów w formule Open Access w czasopismach T&F Open Select (Hybrid), T&F Open (Full OA) – Lista dostępna TUTAJ

 • środki na publikowanie są limitowane (w chwili obecnej są jeszcze dostępne)
 • artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinien wypełnić formularz on-line zgodnie z instrukcją wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie.
Informacja o zgłoszeniu artykułu jest przesyłana przez T&F do lokalnego administratora w PW, który dokonuje weryfikacji, czy autor jest afiliowany w instytucji oraz czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości lokalny administrator kontaktuje się z autorem.

 

IDUB Open Science

Informujemy, że środki w programie IDUB Open Science w roku 2022 zostały wyczerpane. Kolejna edycja programu jest planowana na II kwartał roku 2023.

W ramach programu Open Science w projekcie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oferowane jest wsparcie finansowe na publikowanie artykułów naukowych w formule OA. Beneficjentami programu mogą być pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni.

Wsparcie finansowe udzielane jest na publikowanie artykułów w czasopismach z dwóch pierwszych decyli wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus. Wykazy czasopism udostępniane są na stronie internetowej projektu IDUB [LINK].
Wsparcie finansowe udzielane jest w kwocie nieprzekraczającej 15 000 złotych brutto w wymiarze:

 • 100% opłaty za publikację artykułu w czasopiśmie z pierwszego decyla – w przypadku artykułów, których autor korespondencyjny lub większość autorów ma afiliację Politechniki Warszawskiej;
 • 100% opłaty za publikację artykułu w czasopiśmie z drugiego decyla – w przypadku artykułów we współpracy międzynarodowej, których autor korespondencyjny lub większość autorów ma afiliację Politechniki Warszawskiej;
 • 75% opłaty za publikację artykułu w czasopismach z pierwszego decyla lub z drugiego decyla w przypadku artykułów we współpracy międzynarodowej, których autorzy nie posiadają w większości afiliacji Politechniki Warszawskiej;
 • 50% opłaty za publikację artykułu w czasopiśmie z drugiego decyla – w przypadku artykułów, których autor korespondencyjny lub większość autorów posiada afiliację Politechniki Warszawskiej;
 • proporcjonalnie do udziału procentowego autorów afiliowanych do Politechniki Warszawskiej za publikację w innych przypadkach.

Regulamin programu Open Science i formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Politechnika Warszawska - Uczelnia Badawcza [LINK]

Najczęściej zadawane pytania:

 

© 2022 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy