Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
Logo PW

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Inne akty prawne

 

Ustawy

 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455 - tekst
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 - tekst
 • stawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki - tekst ujednolicony - Dz. U. 2004 nr 238 poz. 2390 - tekst
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług - Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 - tekst
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wraz z późniejszymi zmianami - tekst ujednolicony - Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 - tekst
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - Dz. U. 2004 nr 33 poz. 285 - tekst
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji - Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386 - tekst
 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. - tekst ujednolicony - Dz. U. 2000 nr 80 poz. 904 - tekst
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami - test ujednolicony - Dz. U. 2002 nr 101. poz. 926 - tekst
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, wraz z późniejszymi zmianami - tekst ujednolicony - Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539 - tekst
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, wraz z późniejszymi zmianami - tekst ujednolicony - Dz. U. 1990 nr 65 poz. 385 - tekst

Rozporządzenia

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej - Dz. U. 2011 Nr 243, poz. 1447 - tekst
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej - Dz. U. 2011 Nr 88, poz. 498 - tekst
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych - Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283 - tekst
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej - Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1852 - tekst
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinna posiadać osoba zatrudniona w uczelni na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty - Dz.U. 2005 nr 101 poz. 844 - tekst
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych - Dz. U. 2004 nr 212 poz. 2153 - tekst
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie określenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz wykazu kategorii jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania za zwolnienia od cła na te towary - Dz. U. 2002 nr 19 poz.188 - tekst
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych wraz z późniejszymi zmianami - tekst ujednolicony - Dz. U. 2001 nr 74 poz. 793 - tekst
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony - Dz. U. 1998 nr 146 poz 955 - tekst

Podstawy prawne działania Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej

 • Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej nr 26/XLVIII/2012 z dnia 21/11/2012 w sprawie utworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Uchwała Senatu nr 456/XLVII/2012 z dnia 25/04/2012 r. w sprawie oceny funkcjonowania systemu biblioteczno-informatycznego PW - tekst
 • Decyzja Rektora nr 039/2011 z dnia 12/05/2011 r. w sprawie oceny funkcjonowania Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Decyzja Rektora nr 023/2011 z dnia 31/03/2011 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja pomieszczenia 035 na potrzeby Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w Domu Studenckim BABILON w Warszawie przy ul. Kopińskiej 12/16" - tekst
 • Uchwała Senatu nr 296/XLVII/2011 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych systemu biblioteczno-informacyjnego - tekst uchwały, tekst Regulaminu
 • Decyzja Rektora nr 020/2011 z dnia 09/03/2011 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn: "Adaptacja pomieszczeń 603, 605a, 605b, 606, 607, 608a, 608b na potrzeby biblioteki wydziałowej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w Gmachu Inżynierii Lądowej w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 16" - tekst
 • Uchwała Senatu nr 295/XLVII/2011 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego PW - tekst uchwały, tekst Regulaminu
 • Uchwała Senatu nr 307/XLVI/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie oceny funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego PW - tekst
 • Statut Politechniki Warszawskiej uchwalony na posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 28 czerwca 2006 r. - tekst (Statut z 2006 roku z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Senatu nr 37/XLVI/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie udostępniania zbiorów i świadczenia usług Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Statut Politechniki Warszawskiej - rozdział 1 i 2 - tekst
 • Uchwała Senatu nr 109/XLI/93 z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie uchwalenia zasad funkcjonowania systemu biblioteczno - informacyjnego Politechniki Warszawskiej - tekst

Zarządzenia dotyczące działalności Biblioteki Głównej

 • Zarządzenie Rektora PW nr 019/2012 z dnia 27/02/2012 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 30/2009 z dnia 24 września 2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie Rektora PW nr 015/2011 z dnia 30/03/2011 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 30/2009 z dnia 24 września 2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Uchwała nr 170/XLVII/2010 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie stosowania 50% stawki uzysku przychodów ze stosunku pracy w Politechnice Warszawskiej (dotyczy ewidencji i przechowywania utworów - par.5 pkt 2) - tekst
 • Zarządzenie Rektora PW nr 39 z dnia 8/12/2009 zmieniające zarządzenie nr 30/2009 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie Rektora PW nr 30 z dnia 24/09/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Decyzja Rektora PW z dnia 12 lipca 2007 w sprawie przekształcenia Biblioteki Wydziału Geodezji i Kartografii w Filię Biblioteki Głównej PW - tekst
 • Zarządzenie nr 15 Rektora PW z dnia 16 maja 2005 uchylające Zarządzenie nr 22 Rektora PW z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz Zarządzenie nr 2 Rektora PW z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie Regulaminu udostępniania zbiorów tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej tekst, tekst Regulaminu, Załaczniki do Regulaminu
 • Zarządzenie nr 11 Rektora PW z dnia 6 marca 2002 w sprawie zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Politechnice Warszawskiej tekst
 • Zarządzenie nr 4 Rektora PW z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia Muzeum Politechniki Warszawskiej z Biblioteki Głównej - tekst
 • Zarządzenie nr 2 z dnia 10 stycznia 2002 r. - Regulamin udostępniania zbiorów tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny - tekst
 • Zarządzenie nr 22 Rektora PW z dnia 9 listopada 1999 roku - Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej - tekst
 • Zarządzenie nr 11 Rektora PW z dnia 5 lipca 1999 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Informacji Chemicznej Biblioteki Głównej - tekst
 • Zarządzenie nr 17 Rektora PW z dnia 18 maja 1995 roku w sprawie powołania Oddziału Kontroli i Aktualizacji Zbiorów - tekst
 • Zarządzenie nr 25 Rektora PW z dnia 29 września 1993 r. - Regulamin Organizacyjny Biblioteki Głównej - tekst

Zarządzenia i Decyzje Rektora

 • Zarządzenie Rektora nr 49/2015 z dnia 30/11/2015 w sprawie wyznaczenia osób i jednostek odpowiedzialnych za gromadzenie, wprowadzanie, weryfikację, aktualizację i przekazywanie danych do poszczególnych modułów Systemu POL-on w Politechnice Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie Rektora nr 45/2015 z dnia 26/10/2015 w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi reprograficzne i informacyjne oraz ustalenia wysokości opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów bibliotecznych w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie Rektora nr 30/2015 z dnia 3/07/2015 zmieniające zarządzenie nr 27/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia do systemu USOS-APD i Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej pisemnych prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich i magisterskich, udostępniania ich oraz przekazywania do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” - tekst
 • Zarządzenie Rektora nr 26/2015 z dnia 16/06/2015 zmieniające zarządzenie nr 3/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie Rektora nr 23/2015 z dnia 18/05/2015 zmieniające zarządzenie nr 30/2009 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie Rektora nr 20/2015 z dnia 14/04/2015 w sprawie bibliotek specjalistycznych w podstawowych i pozawydziałowych jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie Rektora nr 9/2015 z dnia 16/02/2015 w sprawie zmiany systemów i rozkładów czasu pracy w Bibliotece Głównej PW - tekst
 • Zarządzenie Rektora nr 31/2014 z dnia 26/05/2014 w sprawie uruchomienia i realizowania Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie Rektora nr 03/2014 z dnia 29/01/2014 w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie Rektora PW nr 055/2012 z dnia 23/10/2012 r. w sprawie przyjmowania darowizn przeznaczonych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej, Samorządu Doktorantów oraz Samorządu Studentów - tekst
 • Zarządzenie Rektora nr 019/2012 z dnia 27/02/2012 zmieniające zarządzenie nr 30/2009 Rektora PW z dnia 24 września 2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie Rektora nr 024/2011 z dnia 13/06/2011 w sprawie trybu przyznawania pracownikom Politechniki Warszawskiej świadczeń z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych - tekst
 • Zarządzenie Rektora nr 023/2011 z dnia 28/05/2011 zmieniające zarządzenie nr 11 Rektora PW w sprawie zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Politechnice Warszawskiej - tekst
 • Decyzja nr 39/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie oceny funkcjonowania Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie Rektora nr 022/2011 z dnia 28/04/2011 w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności kierowników, pracowników, doktorantów i studentów oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki - tekst
 • Zarządzenie Rektora nr 015/2011 z dnia 30/03/2011 zmieniające zarządzenie nr 30/2009 Rektora PW z dnia 24 września 2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Decyzja Rektora nr 007/2011 z dnia 21/02/2011 w sprawie publikacji symboli i kodów pozawydziałowych jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie nr 46 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 17 sierpnia 2010 w sprawie ochrony danych osobowych w Politechnice Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie nr 26 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie szczegółowych zasad realizacji zadań Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie nr 10 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 23 lutego 2010 w sprawie zniesienia Biblioteki Studium Języków Obcych - tekst
 • Zarządzenie nr 39 Rektora PW z dnia 8 grudnia 2009 zmieniające zarządzenie nr 30/2009 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie nr 30 Rektora PW z dnia 24 września 2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie nr 2 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 stycznia 2007 w sprawie określenia rezerwy w 1 % funduszu nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - tekst
 • Decyzja Rektora PW z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie podjęcia działań związanych z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością w administracji uczelnianej i wydziałowej - tekst
 • Zarządzenie nr 1 Rektora PW z dnia 5 stycznia 2006 zmieniajace Zarządzenie nr 17 Rektora PW z dnia 3 czerwca 2004 w sprawie przyjmowania darowizn przeznaczonych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Samorządu Studentów PW - tekst
 • Zarządzenie nr 24 Rektora PW z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz zasad amortyzacji w Politechnice Warszawskiej - tekst
 • Zarządzenie nr 17 Rektora PW z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie przyjmowania darowizn przeznaczonych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej i Samorządu PW - tekst
 • Zarządzenie nr 24 Rektora PW z dnia 22 lipca 2003 r. sprawie przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania rzeczowych składników aktywów trwałych oraz rzeczowych składników obrotowych - tekst
 • Zarządzenie nr 19 Rektora PW z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie informacji niejawnych - tekst
 • Zarządzenie nr 33 Rektora PW z dnia 4 października 2002 w sprawie zasad powoływania w jednostkach Politechniki Warszawskiej pełnomocników do spraw zamówień publicznych oraz zakresu ich zadań - tekst
 • Zarządzenie nr 34 Rektora PW z dnia 10 października 2002 w sprawie zgłaszania materiałów do odprawy celnej - tekst
 • Zarządzenie nr 13 Rektora PW z dnia 13 kwietnia 2001 w sprawie wyodrębnienia w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej zbiorów tworzących narodowy zasób biblioteczny - tekst

Decyzje i zarządzenia Dyrektora

 • Decyzja z dnia 14.04.2014 r. w sprawie określenia średniej ceny zakupu poszczególnych typów zbiorów na podstawie danych za 2013 rok . - tekst
 • Pismo z dnia 14.03.2012 r. dot. stosowania odliczeń VAT w jednostkach Biblioteki Głównej przy zakupie publikacji na potrzeby nauki. - tekst
 • Pismo z dnia 10.02.2011 r. w sprawie określenia średniej ceny zakupu poszczególnych typów zbiorów na podstawie danych za 2010 rok . - tekst
 • Decyzja z dnia 15.07.2005 r. w sprawie określenia średniej ceny zakupu poszczególnych typów zbiorów na podstawie danych za 2004 rok . - tekst
 • Decyzja z dnia 04.07.2005 r. w sprawie zmian zakresu prac realizowanych w Oddziale Opracowania Książek i Zbiorów Specjalnych oraz Oddziale Kontroli i Aktualizacji Zbiorów. - tekst
 • Zarządzenie nr 2 Dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej z dnia 28.06.2004 r. zmieniające zarządzenie nr 1 Dyrektora Biblioteki Głównej PW z dnia 26 kwietnia 2004 w sprawie wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy. - tekst
 • Zarządzenie nr 1 Dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej z dnia 26.04.2004 r. w sprawie wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy. - tekst
 • Decyzja z dnia 25.02.2004 r. w sprawie cennika opraw w Pracowni Reprograficznej. - tekst
 • Decyzja z dnia 18.02.2004 r. w sprawie permanentnej selekcji zbiorów w Bibliotece Głównej PW.
 • Decyzja z dnia 15.01.2004 r. w sprawie terminów rozliczania materiałów bibliotecznych w Kwesturze Politechniki Warszawskiej. - tekst
 • Decyzja z dnia 15.01.2004 r. w sprawie oprawy wydruku kart księgi inwentarzowej z komputerowej bazy danych. - TEKST!!!
 • Decyzja z dnia 07.01.2004 r. w sprawie organizacji czasu pracy w Bibliotece Głównej i Filiach. - TEKST!!!
 • Decyzja z dnia 02.01.2001 r. w sprawie odrębnych rejestrów ubytków. - tekst (nawiązanie do DZ. U. 1999 nr 93 poz. 1077http://isip.sejm.gov.pl/prawo)

System zarządzania jakością

 • Załącznik nr 3 do Zasad wydawania i przechowywania dokumentów Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością w Administracji PW - zarządzenie nr 34/2009 Rektora PW z dnia 30 października 2009 r.: Ramowy zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku: Pracownik Filii BG. - tekst
 • Procedura nr 1/1/USZJA/BG/2011. W sprawie zasad i trybu przeprowadzania segregacji i selekcji zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej. - tekst
 • Procedura ramowa nr 1/USZJA/BG/2010. W sprawie zasad i trybu przeprowadzania segregacji i selekcji zbiorów bibliotecznych w Politechnice Warszawskiej. - tekst

Filia w Płocku

 • Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 27.11 1991 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Płocku

Kwalifikacje zawodowe

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej - Dz. U. 2006 nr 155 poz.1112 - tekst
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinna posiadać osoba zatrudniona w uczelni na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty - Dz.U. 2005 nr 101 poz. 844 2005.06.24 - http://isip.sejm.gov.pl/prawo
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz na dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, a także zasad awansowania dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej - Dz. U. 1992 nr 15 poz.59 - http://isip.sejm.gov.pl/prawo
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich - Dz. U. 2004 nr 101 poz. 1050 - http://isip.sejm.gov.pl/prawo
 • Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych - Dz. U. 2004 nr 187 poz. 1931 - http://isip.sejm.gov.pl/prawo
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych - Dz. U. 2003 nr 11 poz. 115 - http://isip.sejm.gov.pl/prawo
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych - Dz. U. 2003 nr 141 poz. 1364 - http://isip.sejm.gov.pl/prawo